Feed on
Posts
comments

ฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2562

ครบรอบ 25 ปี ของการรับราชการ

การทำงานที่ใดที่หนึ่งมากว่า 3 ปี สำหรับตัวเราถือว่ายาวนาน แต่คิดไม่ถึงว่าเราจะรับราชการมาจนครบ 25 ปี ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย โดน ปปช. สอบสวน 2 คดี โดนเป็นพยาน 1 คดี และ สตง. ขอเข้าพบเพื่อตรวจสอบเอกสาร 1 ครั้ง สิ่งเหล่านี้เกิดจากกระบวนการทำงานที่เราไปมีส่วนเกี่ยวข้อง

และอีกหนึ่งประสบการณ์สำหรับการถูกย้าย เราโดนย้ายเร่งด่วน 2 ครั้ง ย้ายฟ้าผ่า 1 ครั้ง จากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง สาเหตุเพราะตรงเกินไป เลยต้องไปนั่งตรวจเกรดนักศึกษาจนตาปลิ้น  ย้ายข้ามกอง 1 ครั้ง ด้วยคำสั่งย้ายล้างบาง 21 คน ปัจจุบันคนที่ถูกย้ายล้วนได้ดีเจริญก้าวหน้ากันทุกคน มีผลงานเชิงประจักษ์ ไม่มีข้อกังขา นั่นคงเป็นคำตอบของการถูกสั่งย้าย

การรับราชการตลอด 25 ปี ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบต่อเราและองค์กร เป็นเรื่องปกติ คนที่อยู่รอดได้คือคนที่สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งเหล่านั้น สิ่งที่อยากเห็นในองค์กรที่อยู่คือ ความเป็นธรรมในเชิงนโยบาย การบริหารที่เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก โดยเฉพาะสิ่งที่ควรจะเกิดกับนักศึกษาที่เป็นอนาคตของชาติอย่างแท้จริง

อำนาจมันมาแล้วมันก็ไป แต่ สิ่งที่อยู่ได้คือความดีที่ฝังลงไปในใจคน

12 กันยายน 2562

การทดสอบผ่านระบบออนไลน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบห้องเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Continue Reading »

Older Posts »