Feed on
Posts
comments

ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 นี้ ดิฉัน นางสุจิตรา ยอดเสน่หา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะมีอายุราชการครบ 24 ปี Continue Reading »

ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2537 ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล “สถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชา” รับผิดชอบงานธุรการ เป็นเวลา 5 ปี มีประสบการณ์มากพอที่จะทำให้การทำงานในฝ่ายบริหารสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หลังจากนั้นได้เข้ามารับผิดชอบงานวิชาการ ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา มีความก้าวหน้าในด้านความรู้ ประสบการณ์ในฐานะนักวิชาการ มีหน้าที่ให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคคลทั่วไปผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยฐานะปัจจุบันคือ ชำนาญการพิเศษ

การเป็นข้าราชการ ตลอดระยะเวลา 22 ปี โดยประมาณ ตั้งปณิธาณ ไว้ว่าจะเป็นข้าราชการที่ดี สร้างประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดเวลาที่ผ่านมา รู้ดีว่ายังทำได้ไม่เต็มที่แต่นับจากวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ความตั้งใจแน่วแน่ ที่จะทำให้จงได้ เพื่อสนองพระเดชพระคุณแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักยิ่ง ที่ท่านได้วางรากฐานและทำต่อเนื่องเพื่อเยาวชนไทยตลอดมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน และถวายความอาลัยร่วมกับชาวราชมงคลธัญบุรี ผ่านการแปรขบวนของนักศึกษา ในรูปพระบรมสาทิศลักษณ์ พร้อมจุดเทียน การได้ก้มกราบแผ่นดินในชุดปกติขาว ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน ยิ่งทำให้เกิดความรู้สึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากท่วมท้น ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอตั้งปณิธาณที่จะดำรงตนอย่างพอเพียง สานต่อแนวคิดและแนวทางที่พระองค์ทรงวางรากฐานไว้ให้  ตราบชีวิตจะหาไม่

บุคลากร ในองค์กรของภาครัฐ เมื่อรับราชการมาจนครบอายุ 60 ปี ก็ต้องเกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นการออกจากราชการภาคบังคับตามวาระ  เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นไปพักผ่อน หรือทำภารกิจที่ตนเองใฝ่ฝัน หรือบางท่านมีความสามารถสูง หน่วยงานก็จ้างต่อในฐานะต่างๆ เช่น ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งต่างๆ ที่หน่วยงานนั้นๆ ตั้งขึ้น Continue Reading »

Older Posts »