Feed on
Posts
comments

Archive for July, 2011

จากการเข้าอบรมโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง เทคนิคการสอนงานและให้ feedback อย่างมีประสิทธิผล โดย อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา มีประโยชน์มากสำหรับคนที่เป็นหัวหน้างาน ไม่ว่าจะในระดับไหน จากการอบรมในวันนี้ ได้เรียนรู้มากมายทั้งจากเนื้อหาการบรรยาย และกรณีศึกษาที่อาจารย์มาให้ดู สรุปใจความสำคัญที่ได้จากการอบรมมีดังนี้ เรื่องของทัศนคติ “ให้ความรัก ก่อนให้ความรู้” และหลักการ “เอาใจเขา มาใส่ใจเรา”

Read Full Post »

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย นอกจากภารกิจด้านการเรียนการสอนแล้ว งานวิจัยนับว่าเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ก็สามารถหาได้สะดวกและราคาไม่แพงมากเหมือนที่ผ่านมา การแข่งขันอย่างเสรี ทำให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์อย่างสูงสุด การวิจัยก็เช่นเดียวกัน ปัจจุบันมีโปรแกรมที่จะช่วยให้นักวิจัยทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เราลองมาดูกันว่าปัจจุบันโปรแกรมสนับสนุนการทำงานวิจัยมีอะำไรบ้าง

Read Full Post »

เมื่อวานได้มีโอกาสเข้าอบรมคลินิกนักวิจัย เป็นการสอนใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ National Researc Project Management (NRPM) ที่คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 8  จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา บรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบสงบ ต่อไปนี้ใครจะทำวิจัยถ้าไม่ส่งข้อเสนอผ่านระบบ NRPM ก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ในระบบประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

Read Full Post »

Next »