Feed on
Posts
comments

Archive for July 20th, 2011

จากการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้งาน WordPress ทำให้รู้ว่าเรายังขาดความรู้ในเรื่องของการจัดการไฟล์ก่อนที่จะนำขึ้นเผยแพร่ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะทำให้ผู้ใช้หรือแม้กระทั่งผู้สร้างไฟล์ข้อมูลเองสามารถสืบค้นได้ง่ายขึ้นทั้งจากเครื่องตนเองและจากการเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต จากการอบรม WordPress ทำให้เราได้ตระหนักในด้านใดบ้าง สรุปให้พอเป็นสังเขป

Read Full Post »