Feed on
Posts
comments

Archive for August, 2011

เดี๋ยวนี้เวลาไปที่ไหนก็ได้ยินคำว่า “competency” มันคืออะไร แล้วเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร แล้วถ้าเราไม่มี competency จะได้ไหม ทำไมคำนี้ถึงมีความสำคัญกับตัวเรา หรือว่าการทำงานของเรา มาสำรวจกันว่าเรามี competency กันหรือยัง มีครบหรือไม่ แล้วมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เรา มี competency ในการทำงานอย่างครบถ้วน เดี๋ยวเรามาดูกัน

Read Full Post »

ความสำคัญของการจัดทำแผน คือการระดมความคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การช่วยกันให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การสรุปกระบวนการทำงานร่วมกัน การนำเสนอผลการระดมความคิด และการระดมสมอง การระดมสมองให้ประสบความสำเร็จ การเตรียมข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ทั้งในงานของตนเอง และงานที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปประเด็น เพื่อนำเสนอ การยอมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้อื่น การรายงานให้รวดเร็วทันการณ์ เพื่อตรวจสอบรายงาน ให้ถูกต้องตรงกัน ผลพลอยได้จากการระดมความคิด คือการเข้าใจความคิดของผู้อื่นมากขึ้น

Read Full Post »

ความสำคัญในการเตรียมข้อมูล การที่จะทำสิ่งใดๆ ก็ตามจะต้องมีการเตรียมข้อมูลต่างๆ ไว้ เพื่อจะได้มีเนื้อหาไปแลกเปลี่ยนกัน ดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มทำข้อตกลงกันในเรื่องใดๆ สิ่งที่สำคัญที่จะต้องเตรียมการก็คือ ประเด็นที่จะพูดคุย ข้อยุติที่ต้องการ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้อย่างเป็นประสิทธิผล ดังนั้นการเตรียมข้อมูลจึงมีความสำคัญมาก นอกจากจะทำให้มีข้อยุติที่มีคุณภาพแล้ว ยังสามารถประหยัดเวลาลงไปได้เป็นอันมาก เราจะเตรียมข้อมูลอะไร อย่างไร เราต้องศึกษาวัตถุประสงค์ที่ถูกตั้งไว้ก่อนที่จะไปแลกเปลี่ยน ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ข้อมูลสำคัญ ข้อมูลปัญหาและอุปสรรค ข้อมูลข้อเสนอแนะ และข้อมูลเชิงลึก (บางกรณีสำคัญมาก) ร่างกรอบและขอบเขตของข้อมูล ที่ได้ศึกษาวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ กล่าวคือ เราจะต้องคาดเดาว่าเขาจะถามอะไร เราจะต้องเสนอข้อมูลคำตอบอย่างไร เตรียมทำการบ้านเพื่อให้การแลกเปลี่ยนสัมฤทธิ์ผล ก่อนที่จะเดินทางไปทำกิจกรรมใด คุณมีข้อมูลเพียงพอแล้วหรือยัง เพื่อจะไปทำกิจกรรมนั้นๆ 

Read Full Post »

Next »