Feed on
Posts
comments

Archive for January, 2015

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดให้บริการห้องเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับอาจารย์และนักศึกษา โดยมอบหมายให้ สำนักวิทยบริการและเทคโนยีรสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบ ในการบริหารจัดการด้านผู้ใช้ และการจัดการรายวิชา รวบไปถึงการจัดฝึกอบรมให้กับอาจารย์ เพื่อนำสื่อและเนื้อหาต่างๆ เผยแพร่ผ่านห้องเรียนออนไลน์ ได้ด้วยตนเอง สำนักฯ ได้จัดทำคู่มือการใช้งงานห้องเรียนออนไลน์ (สำหรับอาจารย์) และจัดทำหนังสือบอกเล่าเกี่ยวกับ เส้นทางการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ของห้องเรียนออไลน์ www.moodle.rmutt.ac.th คู่มือการใช้งงานห้องเรียนออนไลน์ (สำหรับอาจารย์) หน้งสือเส้นทางการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ ในส่วนของนักศึกษาได้จัดทำวิดิโอสาธิต เกี่ยวกับการใช้งาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดยให้บริการในหมวดหมู่ สำหรับนักศึกษา ซึ่งสามารถ เข้าใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์ เช่นเดียวกัน

Read Full Post »

สัมมนาการมีส่วนร่วม สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2558 ณ โรงแรมแซนดาเลย์ บีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี การประชุมสัมมนาการมีส่วนร่วม เพื่อให้คณะกรรมการประจำของคณะและสำนักงาน ได้รับทราบหน้าที่และภารกิจของ สภาคณาจารย์ โดยนำเสนอผ่านการบรรยายของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา ในด้านความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และแผนการดำเนินงานในปี 2558 การบรรยายของท่านวิทยากร นายราชัย อัศเวสน์ เรื่องกฎหมายสำหรับสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายและข้อควรระวังในการปฏิบัติราชการ และการป้องกันตัวเองในการปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน และการรับผิดทางวินัย และกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นภาพ กิจกรรมระดมสมองแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การแบ่งกลุ่ม เป็น 4 กลุ่ม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 บัณฑิตนักปฎิบัติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสมัยใหม่ [...]

Read Full Post »

เนื่องในวาระครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย“40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติสร้างอนาคต” สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการสอบแข่งขันมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ IC3 ขี้น ในวันที่ 18 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 -15.00 น. ณ อาคาร iWork ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ IC3 IC3 หรือ The Internet and Computing Core Certification คือ ประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และเป็นประกาศนียบัตรที่ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานเป็น  Neutral Vendor Standard  โดย  Global Digital Literacy Council  และรองรับโดยกระทรวงไอซีที  กระทรวงวัฒนธรรม  และสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย  ซึ่งประกอบด้วย 3 Modules Computing Fundamentals Key Applications Living Online Computing Fundamentals [...]

Read Full Post »

Next »