Feed on
Posts
comments

Archive for September, 2016

บุคลากร ในองค์กรของภาครัฐ เมื่อรับราชการมาจนครบอายุ 60 ปี ก็ต้องเกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นการออกจากราชการภาคบังคับตามวาระ  เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นไปพักผ่อน หรือทำภารกิจที่ตนเองใฝ่ฝัน หรือบางท่านมีความสามารถสูง หน่วยงานก็จ้างต่อในฐานะต่างๆ เช่น ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งต่างๆ ที่หน่วยงานนั้นๆ ตั้งขึ้น

Read Full Post »