Feed on
Posts
comments

Archive for December, 2016

ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2537 ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล “สถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชา” รับผิดชอบงานธุรการ เป็นเวลา 5 ปี มีประสบการณ์มากพอที่จะทำให้การทำงานในฝ่ายบริหารสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หลังจากนั้นได้เข้ามารับผิดชอบงานวิชาการ ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา มีความก้าวหน้าในด้านความรู้ ประสบการณ์ในฐานะนักวิชาการ มีหน้าที่ให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคคลทั่วไปผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยฐานะปัจจุบันคือ ชำนาญการพิเศษ การเป็นข้าราชการ ตลอดระยะเวลา 22 ปี โดยประมาณ ตั้งปณิธาณ ไว้ว่าจะเป็นข้าราชการที่ดี สร้างประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดเวลาที่ผ่านมา รู้ดีว่ายังทำได้ไม่เต็มที่แต่นับจากวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ความตั้งใจแน่วแน่ ที่จะทำให้จงได้ เพื่อสนองพระเดชพระคุณแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักยิ่ง ที่ท่านได้วางรากฐานและทำต่อเนื่องเพื่อเยาวชนไทยตลอดมา วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน และถวายความอาลัยร่วมกับชาวราชมงคลธัญบุรี ผ่านการแปรขบวนของนักศึกษา ในรูปพระบรมสาทิศลักษณ์ พร้อมจุดเทียน [...]

Read Full Post »