Feed on
Posts
comments

Archive for the 'ไม่มีหมวดหมู่' Category

ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2537 ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล “สถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชา”

Read Full Post »

การพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2558 ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ในแต่ละปีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีเป้าหมายในการทำงานในแต่ละปี ทีมงานจะต้องร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรได้ตั้งไว้ สิ่งหนึ่งที่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ คือ ความสามัคคีของคนในองค์กร การสื่อสารที่ดีภายในองค์กร การแบ่งปันและเสียสละของคนในองค์กร ถึงแม้บางสิ่งบางอย่างจะไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง การมีวินัยในตนเอง ที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย กิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของ ความสามัคคี การสื่อสารที่ดี การแบ่งปันและการเสียสละ การปรับทัศนคติที่ดีให้กับคนในองค์กร สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ กิจกรรมกลุ่มสำหรับฝึกปฏิบัติ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เหมาะสม เพราะได้ระดมความคิดในการวางแผน การมองปัญหาและอุปสรรคล่วงหน้า การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ เพื่อให้สามารถบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การศึกษาดูงาน เป็นการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ทำให้ได้แนวคิดการนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของเรา เพราะแต่ละองค์กรมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน วิธีการบรรลุสู่เป้าหมายก็จะแตกต่างกัน แต่วิธีบริหารจัดการคน เวลา งบประมาณ สถานที่จะมีส่วนที่คล้ายคลึงกัน สุดแท้แต่หน่วยงานใดจะเน้นหนักไปในเรื่องใด การศึกษาดูงานในองค์กรที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับองค์ของเรานั้น เป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากแต่ละองค์กรจะมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง ซึ่งให้แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมขององค์กรของเราได้ การศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ได้เห็นความเป็นจริงของงานบริการที่ความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงมากขึ้นทุกปี แต่การหาแหล่งผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคค่อนข้างมาก ขั้นตอนในการดำเนินงานต้องผ่านความเห็นชอบของประชาชน ที่มีความต้องการที่หลากหลาย ทุกคนอยากมีไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืน แต่ไม่ต้องการให้ตั้งโรงไฟฟ้าเพิ่ม [...]

Read Full Post »

จากทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ กล่าวถึงความต้องการของมนุษย์ไว้อย่างเป็นธรรมชาติ เพราะมันเป็นความต้องการที่เกิดขึ้นของมนุษย์ตามทฤษฎี แต่พอวันหนึ่งของชีวิต เราได้รับบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าพอเพียงแล้ว ความต้องการที่แท้จริงก็คือการต้องการความสงบสุขในชีวิต มีสุขภาพที่แข็งแรง มีเงินใช้พอประมาณ ไม่ตึงมือ ไม่มีหนี้สิน และวันนี้ความต้องการตามทฤษฎี อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคน ใช้ได้เฉพาะคนส่วนใหญ่เท่านั้น เหตุปัจจัยใด ที่ทำให้คนเรามีความต้องการไม่เป็นไปตามนั้น  อาจจะเป็นเพราะมนุษย์มีความหลากหลาย มีการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกัน มีการคิดวิเคราะห์ที่ต่างกัน บางคนใช้ทฤษฎีล้วนๆ บางคนใช้อารมณ์ความรู้สึกทั้งหมด จะเห็นได้ว่า จะมีคนสักกี่คนที่มองทฤษฎีไว้เป็นเพียงแนวทาง ใช้อารมณ์เป็นเพียงเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการจริงๆ มาสำรวจตัวเองกันเถอะว่า อะไรคือความต้องการที่แท้จริงของเรา

Read Full Post »

Next »