Feed on
Posts
comments

Archive for the 'Human Resource' Category

24th anniversary

ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 นี้ ดิฉัน นางสุจิตรา ยอดเสน่หา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะมีอายุราชการครบ 24 ปี

Read Full Post »

บุคลากร ในองค์กรของภาครัฐ เมื่อรับราชการมาจนครบอายุ 60 ปี ก็ต้องเกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นการออกจากราชการภาคบังคับตามวาระ  เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นไปพักผ่อน หรือทำภารกิจที่ตนเองใฝ่ฝัน หรือบางท่านมีความสามารถสูง หน่วยงานก็จ้างต่อในฐานะต่างๆ เช่น ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งต่างๆ ที่หน่วยงานนั้นๆ ตั้งขึ้น

Read Full Post »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดให้บริการห้องเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับอาจารย์และนักศึกษา โดยมอบหมายให้ สำนักวิทยบริการและเทคโนยีรสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบ ในการบริหารจัดการด้านผู้ใช้ และการจัดการรายวิชา รวบไปถึงการจัดฝึกอบรมให้กับอาจารย์ เพื่อนำสื่อและเนื้อหาต่างๆ เผยแพร่ผ่านห้องเรียนออนไลน์ ได้ด้วยตนเอง สำนักฯ ได้จัดทำคู่มือการใช้งงานห้องเรียนออนไลน์ (สำหรับอาจารย์) และจัดทำหนังสือบอกเล่าเกี่ยวกับ เส้นทางการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ของห้องเรียนออไลน์ www.moodle.rmutt.ac.th คู่มือการใช้งงานห้องเรียนออนไลน์ (สำหรับอาจารย์) หน้งสือเส้นทางการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ ในส่วนของนักศึกษาได้จัดทำวิดิโอสาธิต เกี่ยวกับการใช้งาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดยให้บริการในหมวดหมู่ สำหรับนักศึกษา ซึ่งสามารถ เข้าใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์ เช่นเดียวกัน

Read Full Post »

Next »