Feed on
Posts
comments

Archive for the 'Research' Category

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดให้บริการห้องเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับอาจารย์และนักศึกษา โดยมอบหมายให้ สำนักวิทยบริการและเทคโนยีรสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบ ในการบริหารจัดการด้านผู้ใช้ และการจัดการรายวิชา รวบไปถึงการจัดฝึกอบรมให้กับอาจารย์ เพื่อนำสื่อและเนื้อหาต่างๆ เผยแพร่ผ่านห้องเรียนออนไลน์ ได้ด้วยตนเอง สำนักฯ ได้จัดทำคู่มือการใช้งงานห้องเรียนออนไลน์ (สำหรับอาจารย์) และจัดทำหนังสือบอกเล่าเกี่ยวกับ เส้นทางการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ของห้องเรียนออไลน์ www.moodle.rmutt.ac.th คู่มือการใช้งงานห้องเรียนออนไลน์ (สำหรับอาจารย์) หน้งสือเส้นทางการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ ในส่วนของนักศึกษาได้จัดทำวิดิโอสาธิต เกี่ยวกับการใช้งาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดยให้บริการในหมวดหมู่ สำหรับนักศึกษา ซึ่งสามารถ เข้าใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์ เช่นเดียวกัน

Read Full Post »

เรื่องของงานวิจัย ตอนเรียนมันก็ไม่เห็นจะยากสักเท่าไร แต่พอมาทำงานจริงมันช่างยากเย็นนักหนา             จากการส่งข้อเสนองานวิจัยมาหลายครั้งพบว่า มันช่างยากเย็นเหลือเกินหากจะต้องของบประมาณสนับสนุนในการทำงานวิจัย ในปีนี้ที่ส่งไม่เคยคิดหวังว่าจะได้รับการพิจารณา แต่เป็นความตั้งใจที่จะทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อมาพัฒนาระบบงานที่ทำอยู่ ไม่ได้รอการพิจารณาหรอกนะคะ เพราะเขียนส่งไปพอเป็นพิธีเท่านั้น เพราะเป็นช่วงเวลาที่เขาให้เสนอขอพอดี แต่ถ้าจะทำโดยอาศัยเงินงบประมาณ ก็ไม่ได้ทำกันสักที

Read Full Post »

มาทำความรู้จักโปรแกรม Adobe Presenter กัน โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ต้องทำงานร่วมกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint มีความสามารถในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะของมัลติมีเดียสามารถสร้างข้อสอบและแบบสอบถามได้ แต่ในการประมวลผลนั้นต้องใช้ร่วมกับระบบบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน หรือ Learning Management System (LMS) ซึ่งของ Adobe ก็จะใช้ร่วมกับ Adobe Connect แต่อย่างพวกเราที่ใช้ Freeware เช่น Moodle นั้น เราก็จะใช้ Adobe Presenter ในฐานะตัวสร้างเนื้อหาเท่านั้น

Read Full Post »

Next »