SLIDE ประกอบการบรรยาย การขับเคลื่อนยุทธศาตร์ Modern Management

SLIDE ประกอบการบรรยาย การขับเคลื่อนยุทธศาตร์ Modern Management

ไม่มีความเห็น


ร่าง นโยบายการดำเนินการในการพัฒนาและแนวทาง ระบบบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ

ร่างประกาศ

นโยบายการดำเนินการในการพัฒนาและแนวทาง ระบบบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานดำเนินการตามคำสั่งที่ ………….. ความทราบแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงประกาศนโยบายและการดำเนินการดังนี้

นโยบาย(Policy)

 1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและมหาวิทยาลัยฯประกาศและบังคับใช้  โดยเคร่งครัด
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ราคา ที่เป็นธรรม ระยะเวลาเหมาะสม เพื่อตอบสนองและสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจของสำนักฯ
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการกระบวนการโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการและประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบเพื่อการขายผลไปยังหน่วยงานอื่น
 4. ลดภาระการจัดเก็บรักษา เพื่อป้องกันปัญหาการเสื่อมสภาพของ พัสดุ
 5. สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย  การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม

แนวทางการดำเนินการ (Guide Line)

ลำดับ กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ แนวทางการดำเนินการ การพัฒนาต่างๆ
1 ขอซื้อ  ขอจ้าง แผนกงานที่ต้องการใช้ พัสดุ
 1. ผู้ขอใช้วัสดุต้องระบุเหตุผล ความจำเป็นที่ตัองจัดซื้อ หรือระบุความเสียหายหากไม่ได้รับการอนุมัติ
 2. เวลาที่ต้องใช้วัสดุ โดยละเอียด
 3. การขอจ้างซ่อม ครุภัณฑ์ อาคาร หากสามารถถ่ายภาพ การชำรุดเสียหายประกอบการเสนอขอ จะมีประโยชน์ในการขออนุมัติ
 4. การตรวจสอบราคา โดยแหล่งอ้างอิง เช่น ราคาที่เคยจัดซื้อ อ้างอิงกับหบ่วยงานอื่น เวบไซต์ อย่างน้อย 2-3 แหล่ง
 • แบบฟอร์มขอซื้อวัสดุ
 • แบบฟอร์มขอจ้างเหมา
 • แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์
 • แบบฟอร์มตรวจสอบราคากลาง
2 การขออนุมัติ และการออกใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง งานพัสดุ

ผู้บริหาร

 1. ตรวจสอบเหตุผล ความจำเป็น ความเร่งด่วน ความเหมาะสมของราคา
 2. พิจารณา ขอบเขตการมองอำนาจการดำเนินการ แต่ละกรณี
 3. ตรวจสอบวงเงินงบประมาณในแต่ละหมวดว่ามีเพียงพอที่จะดำเนินการตามแผนงานหรือไม่
 4. แต่งตั้งกรรมการตรวจรับ ที่มีความรู้และเกี่ยวข้องกับ พัสดุที่ขอซื้อ จ้าง
 5. เร่งรัดการดำเนินการ ในการจัดหาโดยใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำการ
 • พัฒนาระบบ ERP ให้รองรับการใช้งาน
 • แบบฟอร์มออนไลน์สำหรับระบบบริหารการจัดซื้อพัสดุ ที่มีฐานข้อมูล

ü วัสดุ

ü ราคา

ü ผู้ขาย

ü กรรมการตรวจรับ

3 การดำเนินการของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้าง และผู้ขาย
 1. ต้องเร่งรัดเข้ามารับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือ รับเอกสารทางโทรสาร โดยต้องเร่งดำเนินการ ภายใน 1 วันทำการ
 2. จัดส่งสินค้าตามที่กำหนด
 • สรุปรายงานการจัดซื้ จัดจ้าง ทุกเดือน
 • แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
4 การส่งมอบพัสดุ กรรมการตรวจรับ
 1. ส่งมอบพัสดุในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้
 2. กรรมการตรวจรับต้องเร่งตรวจรับพัสดุ  ภายใน 2 วันทำการ
 3. ตรวจนับ พัสดุ โดยละเอียดหากพบการดำเนินการไม่เป็นไปตามข้อตกลงให้เร่งแจ้งและดำเนินการแก้ไข
 4. จัดทำเครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์แสดงการตรวจรับวัสดุ
 • ห้องตรวจรับพัสดุแต่ละพื้นที ต่างๆ
 • Check List สำหรับการตรวจรับ
5 การจัดเก็บรักษาและนำพัสดุไปใช้ งานพัสดุ
 1. จัดทำใบเบิกพัสดุ สำหนับแผนกงานที่ต้องการใช้พัสดุ
 2. จัดเก็บพัสดุใน คลังพัสดุกรณีที่ต้องการเก็บรวบรวม
 3. หากแผนกงานเป็นผู้จัดเก็บพัสดุ ต้องจัดการทำบัญชีการเบิกใช้พัสดุ หรือหลักฐานการนำไปใช้ โดยเคร่งครัด
 4. การจัดคลังพัสดุให้นำหลัก 5 ส มาใช้
 • ระบบควบคุมพัสดุ
 • FIFO
6 การเบิกจ่าย งานการเงิน
 1. จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย ตามระเบียบ โดยเร็ว ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันตรวจรับ
 • ระบบสร้างฟอร์มเอกสารออนไลน์เพื่อนำส่ง กองคลัง
7 การจัดการะบบข้อมูล ส่วนงาน IT
 1. จัดเก็บข้อมูล วัสดุ การจ้าง ทำเนียบ ประเมินผู้ขาย เพื่อใช้สำหรับประกอบการดำเนินการในอนาคต
 2. ปรับปรุงระบบ แบบฟอร์มออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการทำงาน
 • ระบบจัดเก็บเอกสาร SCANNER และระบบจัดเก็บ

, , ,

ไม่มีความเห็น


10 เทคโนโลยีที่มีแนวโน้มเด่นในปี 2014 (Top 10 Tech. 2014) โดย Gartner

Credit : Gartner และ IMC

บทความ Top 10 Strategic Technology Trends 2014 ของ Gartner Read the rest of this entry »

,

ไม่มีความเห็น


ARIT@RMUTT Corperate Culture

ผมเสนอ MODLE ของARIT@RMUTT Corperate Culture  เพื่อใช้ประกอบการทำแผนพัฒนารายบุคคล สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นเรื่องของ

 1. Corperate Culture
 2. สมรรถนะหลัก
 3. และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร  ที่ประกอบด้วย ความสามรถ(Performance) และ คุณค่า (Value)

มี Slide ประกอบการบรรรยายครับ ARIT Corporate Culture

ไม่มีความเห็น


การพัฒนากระบวนงานที่สร้างคุณค่าของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนากระบวนงานที่สร้างคุณค่าของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แนวคิดในการสร้างคุณค่า ต้องลงไปในระดับของการปฏิบัติการและมีทิศทางไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปเป็นสาระโดยสังเขปได้ดังนี้ Read the rest of this entry »

ไม่มีความเห็น


การบรรยายการพัฒนาบุคลากร 2556

เอกสารประกอบการบรรยายการพัฒนาบุคลากร 2556

ARIT PLAN 2556- 2557 DOWNLOAD  present_PLAN_56_ARIT

การเขียน MIND MAP การเขียนmindmap_pongpith

ตัวอย่าง การเขียน MIND MAP

GREEN_OFFICE

GREEN_OFFICE

ไม่มีความเห็น


การให้บริการสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา EDUCATION RESOURCES

เอกสารประกอบการบรรยาย EDUCATION RESOURCES

ICT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน_บัณฑิตศึกษา(DOWNLOAD)

, ,

ไม่มีความเห็น


การให้บริการเพื่อการสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลการวิจัย

SLIDE ประกอบการบรรยาย  การให้บริการเพื่อการสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลการวิจัย

(DOWNLOAD>>ICT เพื่อสนับสนุนการวิจัย

ไม่มีความเห็น


เพลงมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี :ใหม่

เพลงมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี  ที่ได้จัดทำขึ้นใหม่

 1. เพลงราชมงคลธัญบุรี.mp3 ร้องโดย คุณศักดา พัธสีมา แต่งโดย คุณสุรักษ์ สุขเสวี
 2. เพลง RMUTT.mp3 แต่งโดย คุณสุรักษ์ สุขเสวี

ไม่มีความเห็น


แนวทางการลดการใช้กระดาษและค่าใช้จ่ายการพิมพ์เอกสาร

แนวทางการลดการใช้กระดาษและค่าใช้จ่ายการพิมพ์เอกสาร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แนวทางการลดการใช้กระดาษและค่าใช้จ่ายการพิมพ์เอกสาร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ITEM แนวทาง มาตรการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
REDUCE
 • ใช้ระบบการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ OUTLOOK
 • การจัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์มโดยใช้ SHAREPOINT
 • การประชุมโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-meeting
 • การสั่งพิมพ์เอกสาร 2 หน้า
 • กำหนดการพิมพ์เป็นแบบ ECONOMY
 • ลดขนาดของแบบฟอร์ม
 • ลดการใช้ แบบสอบถามจากกระดาษ
 • ลดการแจกเอกสารการอบรม โดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน
 • เน้นการใช้ MS OUTLOOK  ลดการใช้เอกสารเวียนที่ไม่จำป็น
 • ติดตั้ง MS SHAREPOINT และให้บุคลากรทุกคนใช้
 • ลดการจัดซื้อจัดหาเครื่องพิมพ์ รายบุคคลเปลี่ยนมาใช้เครื่องพิมพ์แบบกลุ่ม
 • จัดหา /ใช้งานเครื่องพิมพ์ แบบ สองหน้าอัตโนมัติและตั้งค่าการพิมพ์แบบ ประหยัดหมึก
 • ลดขนาดของแบบฟอร์ม จาก A4 เป็น A5
 • ใช้แบบสอบถามออนไลน์ เพิ่มเติมโดยให้ USER กรอกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยพัฒนาเครื่องมือขึ้นหรือใช้ GOOGLE DOC
 • แจกเอกสารการบรรยายโดยการ DOWNLOAD ผ่าน WEBSITE หรือ ส่งทาง OUTLOOK
 • พัฒนาระบบการกรอกแบบฟอร์ร่วมกับ MS OUTLOOK โดยใช้ MS INFOPATH

ลดค่าใช้จ่ายการพิมพ์

กระดาษและหมึกลง

30 %

REUSE
 • ใช้กระดาษ ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนำกลับมาใช้ใหม่
 • กระดาษสี กระดาษแข็ง ที่ใช้แล้วนำกลับมาทำปก สัน มุม ฯลฯ
 • จัดกระบวนการแยกกระดาษ  กระดาษใหม่ / กระดาษใช้แล้ว นำไปใช้งานต่อได้
RECYCLE
 • แยกกระดาษที่ต้องการทิ้งออกจากกระดาษทั่วไป
 • เก็บลังกระดาษสำหรับใช้ประโยชน์อื่นๆ
 • แยกประเภทกระดาษเพื่อเพิ่มมูลค่า
 • จัดโครงการเปลี่ยนกระดาษเป็นต้นไม้ต่อเนื่อง
 • เพิ่มมูลค่าการจำหน่ายกระดาษและนำเงินส่งมหาวิทยาลัยฯ

, , ,

ไม่มีความเห็นSetPageWidth