แนวทางการพัฒนาเวบไซต์ของคณะและหน่วยงาน

ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารในหลายๆด้าน ความต้องการข้อมูลข่าวสารของ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เปลี่ยนไป คือมีการเข้ามาค้นห่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บต์มากขึ้น ทั้งจากการเข้าทางตรง การเข้าผ่านเครื่องมือสืบค้น การเข้าผ่านเครือข่ายสังคม (Social Network) ดังนั้น หน่วยงานต่างๆควรมีความตระหนักและปรับปรุงเขื้อหาและรูปแบบของการให้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆเช่น

  1. การตรวจสอบข้อมูลที่เป็น Static Page ที่เป็นข้อมูลที่สำคัญขององค์กร เพื่อให้ผู้เข้าชมที่เป็น นักเรียน นักศึกษา  เข้ามายี่ยมชมได้รู้จักและเข้าใจในบทบาท บริการ และข้อมูลทางสถิติต่างๆ ซึ่ง โดยมีการจัดหมวดหมู่ของเมนูต่างๆให้สามรถเข้าชมได้อย่างสะดวก ตามหลักของการจัดทำเวบไซต์  รวมไปถึงข้อมูล ภาษาอังกฤษ ภาษจีน และภาษาสากลต่างๆอีกด้วย เนืองจากผู้เข้าชมสามารถเข้าชมผ่านอินเทอร์เน็ตจากที่ไดก็ได้ทั่วโลก และรองรับการจัดการศึกษานานาชาติ อีกด้วย
  2. การปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นรูปแบบของข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ ในรูปแบบDynamic Page โดยอาจจะมีการใช้เครื่องมือในการทำเวบไซต์ Content Management System ต่างๆ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการนำข่าวสารขึ้น สู่เวบไซต์ และ การสร้างช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผ่าน RSS FEED ซึ่งจะเป็นเครื่องมมือที่มีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
  3. การโปรโมทเวบไซต์(Search Engine Optimization) หรือ SEO  และการสร้างประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลผ่านทาง Search Engine เช่น Google Yahoo โดยมีการใช้เทคนิคในการเข้ามาตรวจสอบการเข้าใช้งาน การแจ้งจดผังเวบไซต์ ไปยัง Search Engine การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง LINK ไปยังเว็บที่ได้รับความนิยม ซึ่งจะมีผลทำให้เมื่อมีการค้นหาด้วย Search Engine จะทำให้ มีอันดับอยู่ในช่วงแรกๆของหน้า ทำให้ผู้ค้นหาสามารถคลิกเข้ามาชมเวบไซต์ได้อย่างสะดวกขึ้น
  4. ควรเริ่มให้ความสำคัญกับ Social Network ซึ่งในปัจจุบัน Face Book ได้รับความนิยมอย่างสูง มีผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 600 ล้านคนและคาดว่าจะถึง 700ล้านคนในเวลาไม่นาน ในประเทศไทยมีผู้ใช้งาน ประมาณ 10 ล้านคนคิดเป็น 14% ของประชากร โดยมีช่วงอายุในช่วงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวัยทำงาน (17-35 ปี)รวมแล้วกว่า 70 เปอร์เซนต์ ดังนั้น Face Book จะเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารกับกลุ่มต่างเช่น  นักศึกษาปัจจุบัน  ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ นักศึกษาต่างชาติ เพื่อประโยชน์ของคณะเช่น การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ การแนะแนว โดยอาจจะมีการจัดทำ FAN PAGE ของคณะ และให้นักศึกษาเข้ามา คลิก LIKE เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
  5. การรวบรวมข้อมูล งานวิจัยและเผยแพร่ เพื่อเป็นแหล่งสืบค้น และการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆของคณะไปยังสาธารณะชน และยังสามารถเพิ่ม อันดับของการจัดอันดับเว็บไซต์ webometrics Rankingได้อีกด้วย ซึ่งหากคณะมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์มีผลงานวิจัยก็สามารถที่เผยแพร่ผ่านทางเวบไซต์โดยส่งมายังสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะรับบริการในการจัดการเผยแพร่สู่เวบไซต่ต่อไป

การเชิญชวนให้บุคลากรเขียน Blog เพื่อเป็นการถ่ายทอคความรู้ในรูปแบบของการเขียนแบบไม่เป็นทางการจนเกินไป เป็นเวบไซต์ส่วนบุคคล ซึ่งอาจารย์สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆผ่านทาง www.weblog.rmutt.ac.th/……………  ซึ่งคณาจารย์สามารถบริหารจัดการเนื้อหาได้โดยง่าย

, , , , , , ,

  1. ยังไม่มีความเห็น

You must be logged in to post a comment.

  1. No trackbacks yet.

SetPageWidth